Základní pravidla pro vyúčtování cen souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty obsahuje zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Nájemce či vlastník bytu má nárok, aby mu vlastník nemovitosti, v níž se nachází byt, případně společenství vlastníků jednotek, alespoň jednou za zúčtovací období poskytlo vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby. Zúčtovací období má nejvýše 12 měsíců a jeho počátek určí poskytovatel služeb – tedy právě vlastník nemovitosti či společenství vlastníků jednotek. Nejčastějším zúčtovacím obdobím je pak kalendářní rok.

Vlastník objektu je povinen předložit nájemci či vlastníku bytu vyúčtování služeb do 4 měsíců od konce zúčtovacího období a je také povinen doložit mu na jeho písemnou žádost náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby, provedení vyúčtování a umožnit mu pořízení kopií těchto podkladů. To vše musí splnit nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období, tedy nejčastěji do konce měsíce května.

V případě, že nájemce či vlastník bytu nesouhlasí s provedeným vyúčtováním, musí neprodleně předložit námitky, nejlépe písemně, a to do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, případně od výše zmíněného doložení podkladů k vyúčtování. Uplatněné námitky pak musí být poskytovatelem služeb vyřízeny nejpozději do 30 dnů od jejich doručení. Pokud poskytovatel služeb některé z výše uvedených povinností nedostojí, je povinen hradit nájemci či vlastníku bytu za každý den svého prodlení pokutu. Její výše může být mezi uživateli bytu a poskytovatelem služeb ujednaná či stanovená rozhodnutím družstva nebo společenství vlastníků jednotek, přičemž výše této pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč. Pokud ujednání chybí a pokuta není ani nijak jinak stanovena, činí její výše ze zákona 50 Kč denně.

Máte další dotazy? Obracejte se na naši poradnu.