Víte, jaká máte práva při reklamaci služeb elektronických komunikací? Víte jak postupovat, na co máte nárok a co naopak může poskytovatel těchto služeb?

Základním právním předpisem upravujícím tuto oblast je zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. V tomto zákoně jsou mimo jiné obsaženy postupy, které je třeba dodržet v případě, kdy se účastník domnívá, že mu byla ze strany operátora poskytnuta vadná služba.

Pokud se nacházíte v naznačené situaci, je třeba uplatnit reklamaci. Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnuté služby, a pokud se vyúčtování neposkytuje, pak do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Pokud reklamace není v této lhůtě podána, právo na její uplatnění zaniká. Uplatnění reklamace přitom zásadně nemá vliv na povinnost zaplatit vyúčtovanou cenu za poskytnutou službu.

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, zásadně nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Přitom je povinen účastníka prokazatelným způsobem informovat o vyřízení reklamace. Pokud reklamace není ve výše uvedené lhůtě vyřízena, dopouští se tím podnikatel správního deliktu, k jehož postihování je příslušný Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), u něhož může účastník učinit podnět k prošetření.

V případě, že došlo k vyúčtování ceny za služby v neprospěch účastníka, je podnikatel povinen vrátit mu rozdíl ceny v souladu s všeobecnými podmínkami poskytovaných služeb, nejpozději však do 1 měsíce od vyřízení reklamace.

Nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci, je účastník oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení. V opačném případě právo uplatnit námitku zaniká. Je třeba pamatovat na to, že ani uplatněním této námitky nezaniká povinnost zaplatit cenu sporné služby.  V případě, kdy je spor zahájen na návrh spotřebitele, je Český telekomunikační úřad povinen rozhodnout spor ve lhůtě 90 dnů, byť zákon nestanoví žádný následek pro případ, že v této lhůtě rozhodnutí vydáno není.

Ze zákona pak rovněž vyplývá povinnost účastníka zaplatit při podání návrhu na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace (rozhodnutí sporu) správní poplatek ve výši Kč 100,- Kč. Úřad přizná účastníku řízení, který měl ve věci plný úspěch, náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku řízení, který ve věci úspěch neměl.

Závěrem je tak možno shrnout, že v případě poskytnutí vadné služby zákon zakotvuje oprávnění účastníka se vůči operátorovi bránit. Účastník však nesmí promarnit lhůtu pro uplatnění reklamace a v případě, že reklamace nebude vyřízena v jeho prospěch, je rovněž nutné dodržet lhůtu k uplatnění námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu. Účastník by však v takovém případě neměl zapomínat ani na skutečnost, že jak uplatnění reklamace, tak případné následné podání námitek proti jejímu vyřízení nemá vliv na jeho povinnost uhradit podnikateli cenu za reklamovanou službu.

Máte dotaz? Obraťte se na naši bezplatnou poradnu.