Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů před ČOI

 

Česká obchodní inspekce je v České republice hlavní představitelem a subjektem alternativního řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR – alternative dispute resolution). Na základě požadavku Evropské unie byly ve členských státech zřízeny tyto ADR subjekty, aby pomáhaly nalézt smírné vyřešení sporu mezi spotřebiteli a podnikateli. Dalšími ADR subjekty v České republice je například Finanční arbitr, Energetický regulační úřad či Český telekomunikační úřad.

 

Hlavním důvodem zakotvení ADR řízení je jeho rychlost a hospodárnost. Pakliže se spor podaří vyřešit mimosoudně, jde zpravidla o vyřešení v relativně krátké době a současně jde o méně ekonomicky zatěžující variantu nežli klasické soudní řízení.

 

Česká obchodní inspekce, na rozdíl od obecných soudů, nemá pravomoc autoritativně rozhodnout o předmětu sporu. Jejím hlavním úkolem je hledat a motivovat účastníky sporu k nalezení oboustranně přijatelné dohody. Nemůže tak rozhodnout proti vůli (bez souhlasu) obou účastníků. Pokud se nepodaří uzavřít před ČOI dohodu, musí se strany sporu obrátit na soud. Dokumenty použité před ČOI však mohou sloužit jako důkaz i pro případné soudní řízení.

 

ČOI může řešit pouze spory z kupních smluv a smluv o poskytování služeb, jejichž stranou je spotřebitel a současně podnikatel. Typickým sporem je řešeným ČOI je spor ohledně vadného plnění (reklamace).

 

Návrh na zahájení řízení může podat pouze spotřebitel, a to nejpozději do 1 roku od okamžiku, kdy spor vznikl. Současně je zapotřebí, aby daná oblast nespadala do pravomocí jiného ADR subjektu – např. spory v oblasti finančních služeb může projednávat jen Finanční arbitr.

 

Návrh se podává prostřednictvím internetového formuláře a musí obsahovat informace o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností a návrh řešení, jehož se spotřebitel domáhá. Současně je třeba doložit důkaz o tom, že se spotřebitel chtěl s podnikatelem mimosoudně dohodnout ještě před zahájením řízení před ČOI.