BÁN HÀNG NGOÀI KHU VỰC KINH DOANH THÔNG THƯỜNG

Kể từ khi các cuộc giới thiệu hàng hoá và các tour du lịch có những hành vi vi phạm quyền của khách hàng (ví dụ bằng cách sử dụng các chiến lược thương mại tiêu cực trong việc thuyết phục khánh hàng mua sản phẩm đắt đỏ) vì vậy việc bảo vệ người tiêu dùng đã được tăng cường.

Ngoài những quyền lợi của khách hàng đã được đề cập đến khi mua hàng ngoài cơ sở kinh doanh bình thường (ví dụ như quyền được cung cấp thông tin từ người bán hàng, quyền rút khỏi hợp đồng trong vòng 14 ngày), Luật Bảo vệ người tiêu dùng còn nêu lên nghĩa vụ cho người bán phải luôn luôn ghi rõ trên giấy mời tham gia sự kiện đỉa điểm, thời gian, những sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, thông tin về bên tổ chức sự kiện và người bán hàng. Các thông tin (bao gồm cả một bản sao giấy mời), phải được gửi bên thanh tra thương mại Séc muộn nhất là 10 ngày làm việc trước khi diễn ra sự kiện.

Nếu khách hàng quyết định tham gia sự kiện và bất chấp những rủi ro đã nêu trên. Khi mua hàng cần đọc kỹ tất cả các văn bản trước khi ký.

Bạn có biết rằng bạn có thể sử dụng hệ thống Thanh tra giúp đỡ người tiêu dùng?

Nếu quyền của người tiêu dùng bị vi phạm, bạn có thể sử dụng hệ thống Thanh tra giúp đỡ người tiêu dùng, tức là phải liên hệ đến những văn phòng thương mại hoặc trực tiếp đến một trong những tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để nhận được sự trợ giúp về mặt pháp lý miễn phí (như thông tin về cách rút khỏi hợp đồng). Danh sách các tổ chức của người tiêu dùng có thể tìm thấy ví dụ trên trang web của Bộ Công nghiệp và Thương mại (http://www.mpo.cz) trong mục lục “Bảo vệ người tiêu dùng”, liên hệ với nhân viên của các tổ chức người tiêu dùng cũng như các văn phòng thương mại.