Nákup mimo obvyklé obchodní prostory, předváděcí akce

Ochrana spotřebitele na předváděcích akcích a prodejních zájezdech

Vzhledem k tomu, že při předváděcích akcích a prodejních zájezdech začalo v minulosti docházet k častému porušování práv zákazníků (např. používáním agresivních obchodních praktik při vnucování předraženého zboží), došlo v této oblasti v posledních letech k postupnému posílení ochrany spotřebitele.

Vedle práv zákazníka, která již byla zmíněna pro prodej mimo obvyklé prostory k podnikání (např. právo na informace od prodejce, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů), zákon o ochraně spotřebitele stanoví další povinnost prodejci, a to aby v každé pozvánce k účasti na takovouto akci vždy jasně, čitelně a srozumitelně popsal, kde a kdy se bude akce konat, jak dlouho bude trvat, jaké výrobky a služby na ní budou nabízeny, a dále údaje o pořadateli akce a prodávajícím. Pozvánka dále musí obsahovat cenu, za kterou budou výrobky nebo služby na organizované akci skutečně nabízeny. Uvedené údaje (včetně kopie pozvánky) musí prodejce nejpozději 10 pracovních dnů před konáním akce poskytnout České obchodní inspekci.

Pokud se zákazník rozhodne i přes výše naznačená rizika navštívit takovouto akci, je třeba, aby koupi zboží vždy důkladně zvážil a aby prostudoval všechny dokumenty před tím, než je podepíše.

Prodejce, který na organizované předváděcí akci prodává výrobky nebo poskytuje služby, nesmí během této akce ani po dobu následujících 7 dnů od uzavření smlouvy požadovat ani přijmout plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby, a to ani zčásti. Přijmout obchodník nemůže ani zálohu či jiný poplatek. Bez ohledu na skutečnost, zda kupní cena byla uhrazena či nikoliv, zůstává spotřebiteli možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Prodejce během akce ani po dobu následujících 7 dnů od uzavření smlouvy nesmí požadovat ani přijmout finanční částku odpovídající kupní ceně výrobku nebo služby. Nesmí přijmout ani část platby, zálohu či jinou formu poplatku. Bez ohledu na skutečnost, zda kupní cena byla uhrazena či nikoli, spotřebitel má možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.