Víte, na co máte právo, když reklamujete použité zboží? Jaká je délka záruky, co reklamovat můžete a co již nikoliv?

Běžně platí, že při nákupu zboží v obchodě prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc v době převzetí nemá vady. Taková věc by měla mít zejména ujednané nebo obvyklé vlastnosti. Zároveň platí, že pokud se u spotřebního zboží vyskytne vada, kupující je oprávněn ji uplatnit v době 24 měsíců od převzetí.

Tyto základní premisy se užijí také u prodeje použitého zboží. Vedle nich se však uplatní ještě další níže podrobněji rozvedená pravidla.

Ačkoliv obecně platí, že nelze ujednáním zkrátit dobu pro uplatnění práv z vad, při prodeji použitých věcí toto možné je, a to až na polovinu zákonné doby. Smysl je zřejmě jasný – používané zboží už může mít tzv. něco za sebou a lze očekávat, že se u něj mohou začít vyskytovat vady dříve. Je však třeba mít na paměti, že i v případě nákupu použitého zboží platí ze zákona to, že vady mohou být uplatňovány v době 24 měsíců od převzetí zboží a pouze ujednáním může být tato doba zkrácena na polovinu. Takové ujednání může být vedle kupní smlouvy obsaženo také v obchodních podmínkách prodejce. Nejde však o jednostranné prohlášení prodejce.

Doba k uplatnění práv z vad se pak nevztahuje na vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, kterou věc měla v době převzetí kupujícím. Toto pravidlo však neznamená, že by kupující ztrácel práva z jakýchkoli vad, které se vyskytnou u použitého zboží. Je zřejmé, že zejména při prodeji použitých vozidel mohou být opotřebovány např. brzdové destičky. Pokud v průběhu času toto opotřebení dosáhne takové míry, že je bude možné považovat za vadu, lze zřejmě uvažovat o tom, že odpovědnost prodejce za tuto vadu bude vyloučena.[1] Pokud by se však auto po nákupu porouchalo, ačkoliv bylo prodejcem prezentováno, že je vozidlo v dobrém stavu, nemůže se zřejmě prodejce odpovědnosti zprostit poukazem na ust. § 2167, neboť kupující by měl mít právo z těch vad věci, které neodpovídají používání a dále z vad, o kterých nevěděl.[2]

Konečně pokud se u použité věci vyskytne vada, z níž je prodávající zavázán, pak v případě, že by u běžného, nového zboží, kupujícímu vznikl nárok na výměnu věci, u použitého zboží má místo toho právo na přiměřenou slevu.  U použitých věcí totiž obvykle nemá prodávající, který je zavázán z vady, k dispozici totožný předmět. Lze si stěží představit, že například u ojetých aut by mohl vadné auto vyměnit za jiné, totožné vozidlo (stejné opotřebení motoru, stejná drobná poškození, stejný počet ujetých kilometrů apod.). Přiměřenou slevu je třeba určit dle konkrétní situace – zejména rozdíl ceny bezvadné a vadné věci, ale také způsob, kterým vada omezuje možnost kupujícího věc užívat, ovlivnění estetického vzhledu věci apod. [3]

Lze tak uzavřít, že byť se u prodeje použitých věcí uplatní určitá specifika, skutečnost, že prodejce odpovídá za to, že věc v době převzetí bude způsobilá k užívání, dotčena není. I v případě koupě použité věci, tak kupující je oprávněn uplatňovat vady, které se u ní vyskytnou, a to za užití výše uvedených výjimek.

 

[1] DOHNAL, J. Prodej a servis vozidel spotřebitelům (nejen ve značkových servisech) po rekodifikaci. Obchodně právní revue. 5/2014. S. 129

[2] TICHÝ, L. in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J. FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. (§ 1721-2520, relativní majetková práva 1. Část). Praha: Wolters Kluwer, 2014, 1700 s.

[3] VÍTOVÁ, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 2072 s