DỊCH VỤ THÔNG TIN LIÊN LẶC ĐIỂN TỬ, INTERNET

Khiếu nại dịch vụ thông tin liên lạc điện tử

Cũng như với việc mua hàng hóa thì khi mua dịch vụ cũng có thể khiếu nại. Trong trường hợp các dịch vụ thông tin điện tử thường được kết hợp với việc sử dụng điện thoại di động hoặc điện thoại cố định, truyền hình cáp hoặc cấp dịch vụ internet.

Theo quy định pháp luật có thể tìm thấy trong Luật số 127/2005  về ngày truyền thông điện tử.

Bạn có thể khiếu nại về chất lượng dịch vụ cung cấp cũng như cách tính hóa đơn thanh toán. Trong trường hợp khiếu nại hợp lý, các nhà cung cấp phải đảm bảo việc loại bỏ các khiếm khuyết và thiếu sót, hoặc thỏa thuận với người tiêu dùng để cung cấp các dịch vụ khác thay thế, cuối cùng là cách giảm bớt  giá tính phí ( ví dụ, sau một thời gian người tiêu dùng không thể sử dụng mạng internet).

Đơn khiếu nại phải được áp dụng ngay lập tức, không muộn hơn 2 tháng từ ngày cung cấp dịch vụ bị lỗi (hoặc liên quan đến dịch vụ bị khiếu nại, kể từ ngày tính hóa đơn). Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại trong vòng một tháng (nếu phải tổng hợp cả các nhà cung cấp dịch vụ từ nước ngoài thì thời gian giải quyết khéo dài hai tháng).

Nộp đơn khiếu nại không có hiệu lực cho việc tạm dừng thanh toán hoá đơn, tức là mặc dù người tiêu dùng không chấp nhận, nhưng vẫn phải thanh toán hoá đơn đúng hạn. Chừ khi người tiêu dùng đã thống nhất với nhà cung cấp dịch vụ về việc thanh toán được hoãn lại cho đến khi giải quyết xong khiếu nại. Nếu hóa đơn đã được thanh toán thì đơn khiếu nại mới được coi là hợp lý, người tiêu dùng có quyền được hoàn trả lại tiền trong vòng 1 tháng sau khi giải quyết khiếu nại, trừ khi người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ đã thoả thuận khác.

Kể cả khi bạn khiếu nại hoá đơn, bạn vẫn phải thanh toán hoá đơn. Số tiền thừa bạn sẽ được trả lại từ đơn khiếu nại.

Trong trường hợp người tiêu dùng tin rằng các nhà cung cấp dịch vụ không giải quyết yêu cầu khiếu nại hợp lý, người tiêu dùng có thể nhờ đến Văn phòng Viễn thông Cộng hòa Séc với yêu cầu giải quyết khiếu nại. Muộn nhất không quá một tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại hoặc tính từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

Đơn khiếu nại mà người tiêu dùng gửi cho Văn phòng Viễn thông Cộng hòa Séc phải bao gồm:

  • các bên tranh chấp là ai,
  • vấn đề tranh chấp là gì,
  • các yêu cầu của người tiêu dùng.

Nộp hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ trả phí hành chính.

Quyền của người tiêu dùng khi chấm dứt hợp đồng truyền thông sớm hơn quy định

Quyền của người tiêu dùng với khả năng chấm dứt hợp đồng sớm hơn quy định, hiện nay (so với 2013) đã thay đổi đáng kể. Ngay cả trong trường hợp người tiêu dùng đã cam kết trong hợp đồng cho một thời gian nhất định trả lệ phí dịch vụ, vẫn có thể chấm dứt hợp đồng sớm hơn quy định. Hình phạt cho việc chấm dứt hợp đồng sớm hơn quy định. Nhà cung cấp có quyền yêu cầu người tiêu dùng trả nhiều nhất là một phần năm tổng các khoản phí hàng tháng (thanh toán tối thiểu hàng tháng) cho thời gian còn lại cho đến khi hết thời hạn hợp đồng đã thoả thuận, hoặc yêu cầu khách hàng thanh toán các thiết bị đã được cung cấp với giá rẻ hơn liên quan đến việc ký hợp đồng.

Lệ phí chấm dứt dịch vụ điện thoại di động được giới hạn nếu người tiêu dùng muốn chấm dứt hợp đồng sớm hơn quy định.

Ví dụ:

Người tiêu dùng ký kết hợp đồng với tổng đài điện thoại trong vòng 24 tháng với khoản phí hàng tháng là 500 korun và vì thế người tiêu dùng được phép mua một chiếc điện thoại di động với nửa mức giá bình thường. Nếu sau 2 tháng người tiêu dùng quyết định chấm dứt hợp đồng thì bên tổng đài có thể yêu cầu tối đa về việc chấm dứt hợp đồng sớm hơn quy định số tiền là 2200 korun  (tức là. 1/5 x 22 x 500) và một số tiền tương ứng cho việc mua điện thoại di động được hạ giá.

Nếu hợp đồng có thời hạn cố định và được tự động gia hạn, thì bên tổng đài phải có trách nhiệm sớm nhất là 3 tháng và muộn nhất là 1 tháng trước khi hết hạn hợp đồng thông báo cho người tiêu dùng biết về khả năng chấm dứt hợp đồng để người tiêu dùng không quên chấm dứt hợp đồng đúng hạn.

Trước khi tự động kéo dài hợp đồng thì bên tổng đài phải thông báo bạn biết điều này.