CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG

Bảo vệ người tiêu dùng trong việc cung cấp năng lượng, chẳng hạn như điện, khí đốt, đặc biệt theo luật số  458/2000. – Luật sử dụng năng lượng.

Nếu người tiêu dùng có vấn đề về việc cung cấp năng lượng, điều đầu tiên là phải khiếu nại nơi nhà cung cấp năng lượng mà người tiêu dùng đã ký hợp đồng. Nếu các nhà cung cấp năng lượng vi phạm pháp luật hoặc khi xử lý các khiếu nại vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng, thì người tiêu dùng có thể đệ trình kiến ​​nghị để điều tra từ Văn phòng Điều tiết Năng lượng do cơ quan giám sát trong lĩnh vực này và trong một số trường hợp hạn chế khác có thể giải quyết tranh chấp giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng từ năm 2014 đã có thanh tra năng lượng hoạt động do Văn phòng Điều tiết Năng lượng và sẽ giúp giải hoà các tranh chấp giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp năng lượng.

Nếu khách hàng đã ký hợp đồng ngoài cơ sở kinh doanh bình thường (ví dụ: người bán hàng đến  nhà riêng hoặc gặp bạn trên đường phố và thuyết phục bạn thay đổi nhà cung cấp năng lượng), và người tiêu dùng sau đó muốn thay đổi ý định của mình, muốn rút khỏi hợp đồng trong vòng 5 ngày trước khi được cung cấp điện hoặc khí đốt.

Khách hàng có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp nhà cung cấp thay đổi giá điện, khí đốt, và chậm nhất là ngày thứ mười trước khi tăng mức giá mới có hiệu lực, tất cả các điều kiện nhà cung cấp phải thông báo về việc tăng giá và cách chấm dứt hợp đồng ít nhất là 30 ngày trước lúc thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ. Chấm dứt hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng được hủy) đến ngày cuối cùng của tháng mà nhà cung cấp năng lượng nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng, trừ khi khách hàng yêu cầu chấm dứt muộn hơn.

Nếu người tiêu dùng không được thông báo về việc tăng giá và cách hủy bỏ hợp đồng, thì người tiêu dùng có thể chấm dứt hợp đồng trong vòng 3 tháng kể từ ngày tăng giá hoặc thay đổi các điều khoản trong hợp đồng. Nếu trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng không quá 10 ngày trước khi hết tháng, thì hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng bị hủy bỏ) đến ngày cuối cùng của tháng tiếp theo từ khi người tiêu dùng gửi cho nhà cung cấp đơn chấm dứt hợp đồng.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang web: http://www.eru.cz.