• Người bán hàng hay vi phạm khi không giải quyết khiếu nại trong thời hạn 30 ngày. Người bán có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại, bao gồm cả việc đánh giá và xóa bỏ tận cùng các khiếm khuyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu khiếu nại. Thời hạn bắt đầu vào ngày hôm sau của đơn khiếu nại, và nếu hạn của ngày thứ 30 rơi vào thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ, thời hạn được kéo dài đến ngày làm việc tiếp theo. Đó là 30 ngày tính theo lịch, không phải chỉ tính theo ngày làm việc, đôi khi việc đưa thông tin này hay bị nhầm lẫn.
  • Thời hạn giải quyết khiếu nại sẽ không được ra hạn nếu không có sự đồng ý của người mua. Cũng không thể ra hạn thời gian giải quyết đồng loạt ví dụ, đưa ra trong điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp này, người bán rất có thể đã vi phạm pháp luật.
  • Người bán có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại, chủ động thông báo cho bạn nếu bạn đã cung cấp liên hệ của mình cho mục đích này, thậm chí kể cả khi xét thấy người mua không có đủ thẩm quyền để khiếu nại. Chủ động thông báo trong những trường hợp này nghĩa là khi người mua liên hệ với người bán qua điện thoại, thư, e-mail, tin nhắn đt, trực tiếp hoặc bằng cách khác có thể chứng minh. Xử lý linh hoạt chắc chắn không được coi trong tình huống khi người mua đến cửa hàng nơi đang khiếu nại, một tuần sau thời hạn giải quyết khiếu nại, và người bán nói với họ rằng việc khiếu nại đã được giải quyết ba tuần trước đó và đang chờ họ ở cửa hàng.