Zájezdy a přepravní smlouvy

Smlouva a potvrzení o zájezdu

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu, který je uspořádán buď na dobu delší než 24 hodin, anebo zahrnuje přenocování, a zároveň obsahuje alespoň dvě z těchto plnění:

  1. ubytování,
  2. dopravu,
  3. jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb (např. kulturní program, prohlídka města s průvodcem).

Smlouva o zájezdu nemusí mít písemnou podobu, spotřebitel má však nárok dostat písemné potvrzení o zájezdu.

Smlouva o zájezdu nemusí být uzavřena písemně. Písemné však musí být potvrzení o zájezdu, které pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy nebo bezprostředně poté. Potvrzení nemusí být vydáno, je-li smlouva uzavřena písemně a obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro potvrzení o zájezdu. Spolu s potvrzením o zájezdu je pořadatel povinen vydat zákazníkovi doklad o svém pojištění. Obsahují-li smlouva a potvrzení údaje, které se liší, platí to, co je pro spotřebitele výhodnější.

Mezi náležitosti potvrzení náleží zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu nebo odkaz na zájezd v katalogu, má-li ho zákazník k dispozici, cena zájezdu včetně časového rozvrhu plateb, poučení zákazníka o jeho právech z vadného plnění a výše odstupného, které zákazník uhradí, odstoupí-li bezdůvodně od smlouvy. Obsahuje-li zájezd i služby nezahrnuté do ceny zájezdu, uvede pořadatel v potvrzení také výši plateb za ně. Je-li součástí zájezdu ubytování, uvede pořadatel údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti a dalších jeho charakteristikách. Dále sdělí pořadatel druh a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty, je-li součástí zájezdu doprava, popř. údaj o způsobu a rozsahu stravování, pokud ho zájezd zahrnuje.

Pořadatel může v potvrzení také stanovit podmínku, že zájezd se uskuteční jen v případě dosažení určitého počtu zákazníků (včetně lhůty, do kdy nejpozději zákazníkovi sdělí zrušení zájezdu proto, že určeného počtu zákazníků nebylo dosaženo). V potvrzení také mohou být stanoveny podmínky, které účastníci zájezdu musí splňovat (např. věk či zdravotní stav u fyzicky náročnějších výprav).

Je-li to ve smlouvě ujednáno, může pořadatel dohodnutým způsobem zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do 21. dne před začátkem zájezdu:

  1. cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
  2. platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo
  3. směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.

Pokud by však pořadatel o tomto zvýšení informoval zákazníka (tj. odeslal oznámení) později než 21. den před začátkem zájezdu, nese náklady zvýšení sám pořadatel.

Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Donutí-li vnější okolnosti pořadatele změnit podmínky zájezdu, má zákazník právo, nesouhlasí-li s touto změnou, odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě stanovené pořadatelem, která nesmí být kratší 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. V opačném případě se má za to, že zákazník se změnou souhlasí.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, protože pořadatel zájezd před zahájením změnil, anebo zruší-li pořadatel zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne pořadatel zákazníkovi, je-li to možné, srovnatelný náhradní zájezd. S tím zákazník může, ale nemusí souhlasit. Dohodnou-li se strany a je-li náhradní zájezd vyšší jakosti, nemá pořadatel právo požadovat cenu vyšší než za zájezd původní. Naopak je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.

Jako zákazník můžete od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, ale je nutné respektovat ujednání ve smlouvě.

Obecně platí, že zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy. Odstoupí-li však od smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele, zaplatí pořadateli odstupné uvedené ve smlouvě či v potvrzení o zájezdu. Stejné odstupné zákazník uhradí, odstoupí-li od smlouvy pořadatel kvůli porušení povinnosti zákazníka (např. zákazník v dohodnuté lhůtě neuhradil cenu zájezdu anebo stanovenou zálohu).

Pořadatel může od smlouvy odstoupit jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.

Zruší-li pořadatel zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu, popř. i vzniklou škodu. To však neplatí ve výše uvedeném případě, kdy byl zákazník informován o možnosti zrušení zájezdu, nesejde-li se dostatek účastníků zájezdu, anebo způsobila-li zrušení zájezdu vyšší moc (např. výbuch sopky či zemětřesení v místě zájezdu).

Vady zájezdu

Zákazník je povinen vytknout vady zájezdu u pořadatele (nebo osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala) bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

Reklamovat zájezd lze do jednoho měsíce po skončení zájezdu.

Nesplňuje-li zájezd dohodnuté nebo obvyklé charakteristiky, je povinen pořadatel závady neprodleně odstranit. Pokud tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám na náklady pořadatele.

Příklad:
Nezajistí-li pořadatel v určené přiměřené lhůtě odvoz zákazníka po příletu z letiště do hotelu, kde má být ubytován, může si zákazník odvoz zajistit sám např. zavoláním taxi služby a účelně vynaložené náklady uplatnit po pořadateli.

Objeví-li se v průběhu zájezdu podstatné vady, pro které nemůže zájezd řádně pokračovat, zajistí pořadatel na své náklady přepravu zákazníka na místo původního odjezdu, popř. na jiné dohodnuté místo. Může-li zájezd pokračovat, avšak v nižší kvalitě, než bylo dohodnuto, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně (poskytne mu slevu). Zajistí-li naopak pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k tíži pořadatele.

Vodítkem pro výpočet slevy z ceny zájezdu, který trpěl vadami, může být tzv. frankfurtská tabulka slev, kterou lze nalézt např. na evropskyspotrebitel.cz.

Porušil-li pořadatel své povinnosti, odpovídá zákazníkovi nejen za případnou škodu na majetku, ale od 1. 1. 2014 také za újmu za narušení dovolené (tzv. „ztrátu radosti z dovolené“).

Letecká přeprava

Odlétá-li spotřebitel z letiště umístěného na území členského státu EU (příp. i některých dalších států) anebo pokud je let provozován dopravcem z EU, upravuje práva cestujících zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

Pokud dopravce zruší let, očekává zpoždění delší než 2 hodiny nebo odepře cestujícímu nástup do letadla, má cestující nárok obdržet písemné poučení o svých právech.

Zjednodušeně lze shrnout, že pokud je let zrušen, musí dopravce cestujícímu poskytnout přesměrování (tj. zajištění srovnatelné náhradní dopravy v nejbližším možném termínu) a související nezbytnou péči (tj. např. poskytnout občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, příp. i ubytování, pokud je při čekání na další spoj nezbytný pobyt přes noc, event. také zprostředkovat telefonní hovor či elektronickou poštu).

Pokud s přesměrováním cestující nesouhlasí, má právo na vrácení ceny letenky, a není-li zrušení letu oznámeno s dostatečným předstihem, také právo na finanční odškodnění ve výši 250 – 600 EUR v závislosti na délce plánovaného letu. Dopravce není povinen finanční odškodnění poskytnout, pokud došlo ke zrušení letu z důvodu mimořádných okolností, kterým nemohl zabránit (např. nepříznivé počasí). Uvedené částky může dopravce snížit na polovinu, pokud je cestujícímu poskytnuto přesměrování a náhradní dopravou dosáhne místa určení ne později než za 2 – 4 hodiny oproti původnímu plánu (v závislosti na délce letu).

Obdobným způsobem se postupuje, má-li cestující platně rezervovanou letenku, let není zrušen, a přesto je mu odepřeno právo na palubu letadla nastoupit (např. z kapacitních důvodů), aniž by to cestující zavinil (např. tím, že by nepřišel na letiště s dostatečným předstihem, nebo pokud by byl třeba opilý).

Obdobná práva má cestující také v případě zpoždění letu. Nárok na finanční odškodnění vzniká zpravidla v případě, že zpoždění dosáhne alespoň 3 hodin, a to opět nebylo-li zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým dopravce nemohl zabránit. Bez sankce cestu zrušit a požadovat vrácení ceny letenky může spotřebitel tehdy, pokud očekávané zpoždění letu přesahuje 5 hodin.

Neobdrží-li spotřebitel po příjezdu do cílové destinace své zavazadlo nebo je poškozené či chybí část jeho obsahu, je vhodné hned požádat o vystavení protokolu o této skutečnosti.

Při ztracení či poškození zavazadla je vhodné si nechat ihned vystavit protokol na letišti.

V případě zpoždění při přepravě zavazadla (nedošlo-li k němu v důsledku vyšší moci, které dopravce nemohl zabránit) může cestující ve lhůtě 21 dnů od dodání zavazadla písemně uplatnit náhradu škody, která mu v důsledku opožděného dodání vznikla. Zpravidla se jedná o proplacení prokázaných nákladů vynaložených na pořízení nezbytných potřeb pro pobyt v místě na dobu, po kterou cestující nemá zavazadlo k dispozici (např. nutné oblečení, hygienické potřeby).

V případě poškození zavazadla nebo ztráty jeho obsahu je třeba vůči dopravci nárok písemně uplatnit do 7 dnů od předání zavazadla.

Za ztracené se zavazadlo považuje, není-li nalezeno do 21 dnů. Došlo-li ke ztrátě nebo poškození zavazadla, má cestující nárok na náhradu škody do stanoveného limitu. Je-li hodnota zavazadla vyšší, je zpravidla třeba si připlatit za to, že dopravce bude odpovídat za celou hodnotu zavazadla.

Některá obdobná práva má cestující také v případě zpoždění dálkové autobusové, železniční nebo vodní dopravy.

Více informací o právech cestujícího v mezinárodní přepravě může získat spotřebitel např. v Evropském spotřebitelském centru (nebo na jeho internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz), které případně může spotřebiteli i pomoci při hledání možností smírného řešení již existujícího sporu.