Dodávky energií

Ochranu spotřebitele při dodávkách energií, jako je elektřina nebo plyn, stanoví zejména zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon.

Má-li spotřebitel problémy s dodávkami energií či jejich vyúčtováním, je třeba reklamaci nejprve uplatnit u poskytovatele energie, s nímž spotřebitel uzavřel smlouvu. Pokud dodavatel při dodávce energií porušuje právní předpisy nebo při vyřizování reklamací porušuje práva spotřebitele, je možné podat podnět k prošetření Energetickému regulačnímu úřadu, který je dozorovým orgánem v této oblasti a napomáhá spotřebitelům řešit jejich spory s dodavateli energií poskytnutím právně nezávazného stanoviska, popř. v některých případech i vydáním rozhodnutí ve správním řízení.

Na Energetický regulační úřad se lze písemně obrátit např. v případech:

 • kdy má spotřebitel problémy s připojením odběrného místa,
 • kdy nastanou komplikace v procesu změny dodavatele způsobené dodavateli,
 • pokud dodavatel neakceptuje výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy či jiný způsob ukončení smluvního vztahu,
 • pokud dodavatel požaduje po spotřebiteli neoprávněnou sankci,
 • pokud dodavatel se spotřebitelem nekomunikuje,
 • pokud dodavatel nevyřídí řádně reklamaci vyúčtování,
 • pokud má spotřebitel podezření na nekalé obchodní praktiky dodavatele,
 • pokud si spotřebitel není jistý, který dodavatel mu zajišťuje dodávky, nebo neví, zda se změna dodavatele již uskutečnila.

 

Více informací lze nalézt na internetových stránkách: www.eru.cz.

Další kontakty na Energetický regulační úřad:

pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava,

e-mail: podatelna@eru.cz, eru@eru.cz

 

Častým problémem, s nímž se v současnosti spotřebitelé potýkají, jsou nevýhodné podmínky dodávky energií, k nimž se nechali přesvědčit v souvislosti se změnou dodavatele energie.

Pokud zákazník uzavřel smlouvu na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání (např. s prodejcem, který ho kontaktoval telefonicky nebo u něj doma zazvonil, popř. ho zastavil na ulici a přesvědčil ho, aby změnil dodavatele energie) a spotřebitel si vše posléze rozmyslí, může od smlouvy odstoupit nejen do 14 dnů od jejího uzavření, tak jak je obvyklé v některých jiných případech, ale může smlouvu také bez sankce vypovědět, a to v prodloužené lhůtě do 15 dnů od zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. To vše bez ohledu na to, zda smlouva byla uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Lhůta pro výpověď je zachována, je-li výpověď spotřebitelem poslední den prokazatelně alespoň odeslána. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez sankce také v případě, že dodavatel změní cenu elektřiny či plynu, a to nejpozději desátý den před účinností zdražení, to vše za předpokladu, že byl dodavatelem nejméně 30 dní před zdražením způsobem dohodnutým ve smlouvě informován o plánovaném zdražení a o možnosti odstoupení. Odstoupení je účinné (smlouva se zruší) k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému dodavateli energie, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.

Pokud spotřebitel o plánovaném zdražení a možnosti odstoupení včas informován nebyl, může od smlouvy odstoupit bez sankce do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo jiné změny obchodních podmínek. Pokud v tomto případě odstoupení bylo uskutečněno méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné (smlouva se zruší) k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému dodavateli. V případě, že se spotřebitel rozhodne změnit dodavatele plynu nebo elektřiny, musí nejprve zjistit, zda jeho stávající smlouva je uzavřena na dobu určitou (a kdy tato doba končí) nebo neurčitou (včetně délky výpovědní lhůty). Pokud si není spotřebitel jistý, má možnost požádat o tuto informaci svého stávajícího dodavatele, který je povinen mu ji poskytnout. V případě, že spotřebitel ukončí svoji stávající smlouvu přechodem k jinému dodavateli dříve, než uplyne lhůta, na kterou se zavázal energii odebírat u stávajícího dodavatele, vystavuje se riziku pokuty v řádu až několika tisíc korun od stávajícího dodavatele.

Zároveň je třeba se řádně seznámit s novou smlouvou, obchodními podmínkami a souvisejícími ceníky, a to před jejich podpisem. V opačném případě se spotřebitel vystavuje riziku, že u nového dodavatele bude hradit ještě vyšší cenu než u stávajícího nebo že se zaváže k odběru energie na nepřiměřeně dlouhou dobu či k platbě vysokých sankcí. Odběr energie mohou prodražit např. různé tzv. aktivační poplatky, které si při zahájení dodávky někteří dodavatelé energií účtují.

Ve smlouvě nebo obchodních podmínkách je třeba se před podpisem smlouvy zaměřit zejména na:

 • dobu trvání nové smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, jaké je výpovědní doba,
 • výčet smluvních sankcí a poplatků,
 • úplný a platný ceník pro konkrétní rok,
 • zda bude změna dodavatele zpoplatněna,
 • způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti s poskytovanými službami,
 • jaké další služby dodavatel nabízí, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné.

Za jednu z dobrých referencí lze považovat přihlášení obchodníka k Etickému kodexu obchodníka v energetických odvětvích, který lze nalézt na webových stránkách Energetického regulačního úřadu, kde lze nalézt také kalkulátor pro snadné porovnání cenových nabídek jednotlivých dodavatelů.