Zimní sezóna je již v plném proudu a mnoho z vás se těší na dovolenou na horách či odpočinek u moře. Je ale možné, že následkem úrazu, nemoci či stále trvající pandemie onemocnění covid-19 nebudete moci na zájezd odcestovat. V jakých případech můžete od smlouvy o zájezdu odstoupit?

Odstoupení od smlouvy o zájezdu upravuje občanský zákoník. Pořadatel může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit v případech, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost (např. nezaplatil sjednanou cenu), avšak zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy. V jakých situacích je zákazník povinen platit odstupné?

Pokud je zájezd zrušen z důvodu rozhodnutí zákazníka i přesto, že konání zájezdu nic nebrání, vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit odstupné (storno poplatek), bylo-li dohodnuto. Výše odstupného je sjednána ve smlouvě, potvrzení o zájezdu či všeobecných obchodních podmínkách pořadatele.

Zákon upravuje i specifický důvod, kdy může zákazník odstoupit od smlouvy, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku, a to v případě, kdy navrhne pořadatel zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd.

Při odstoupení od smlouvy pořadatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, ve výše zmíněných případech pak snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy.

Při zakoupení zájezdu je možné sjednat si cestovní pojištění včetně připojištění pro případ storna zájezdu. V tomto případě zákazníkům doporučujeme ověřit si, na jaké důvody zrušení zájezdu se toto připojištění vztahuje. I zde je nutno počítat s tím, že Vám nebudou vráceny veškeré uhrazené platby, spoluúčast se pohybuje mezi 10-20%.

Pokud zákazník zájezd nechce zrušit z důvodu placení odstupného, avšak on sám se ho účastnit nemůže, je možné učinit změnu v osobě zákazníka. Oznámení o změně zákazníka je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu; kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu. Za změnu si však pořadatel může účtovat náklady s tím spojené, mezi ně lze zařadit změnu jména na přepravním dokladu apod.