Před koncem roku je vhodné upozornit spotřebitele na posílení jejich práv, zejména v oblasti vztahů k zprostředkovatelům a dodavatelům elektřiny a plynu. Dlouho očekáváná novela energetického zákona, která se začala tříbit již před třemi roky, nabyde účinnosti k 1. 1. 2022.[1]

Návrh zákona byl navrhnut vládou, která primárně reagovala na upozornění Evropské komise, že nedošlo k souladné transpozici některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku.[2] Vláda do návrhu zákona zařadila také ustanovení na ochranu spotřebitelů, po kterých bylo voláno odbornou veřejností již delší dobu. Neboť klamavé a agresivní jednání ze strany tzv. „energetických šmejdů“ se začalo vůči spotřebitelům dle Česká obchodní inspekce a Energetického regulačního úřadu v posledních letech navyšovat.[3] Tudíž zde byl dán zájem ze strany vlády o větší ochranu spotřebitelů v této oblasti.

Jaké konkrétní významné změny novela přináší?

Významnou změnou je ukotvení definice zprostředkovatele a zprostředkovatelské činnosti v § 3 energetického zákona.[4] Doposud totiž žádná speciální pravidla pro zprostředkovatele na trhu s elektřinou a plynem neplatila.[5] V § 11l energetického zákona jsou nově upraveny povinnosti zprostředkovatele, kdy ten musí spotřebitele informovat o skutečnosti, že s ním toliko jedná jako zprostředkovatel, a to již od prvního kontaktu s ním, zejména prokázat se osvědčením a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, a registrační číslo. Ve třetím odstavci § 11l energetického zákona je nově ukotvena povinnost, která zprostředkovateli ukládá zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními. Tato povinnost se reálně a vzhledem k dokazování bude vymáhat jen velmi obtížně.

Nově budou zprostředkovatelům hrozit i vysoké pokuty, a to až ve výši 15 milionů korun, když např. neuvede pravdivé a úplné informace nebo případně poruší povinnost provozovat činnost poctivě a s odbornou péčí.[6] Spotřebitel nově může vypovědět zprostředkovatelskou smlouvu bez hrozby sankce. Další novinka se týká udělení plné moci, která může aktuálně být udělena s neomezenou platností k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu mezi spotřebitelem a dodavatelem tomuto by s účinností novely od 1. 1. 2022 mělo být zabráněno prostřednictvím ustanovení § 11m, která vymezuje maximální dobu udělení plné moci, a to na dobu 12 měsíců.

Zprostředkovatelé budou muset nově požádat Energetický regulační úřad o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele. Tato povinnost má oproti jiným ustanovením delší legisvakanční lhůtu, kdy v účinnost vejde od července 2022. Na rozdíl od současného stavu, kdy zprostředkovatelům stačí k výkonu činnosti pouze živnostenský list, smlouva nebo dohoda by od výše zmíněného data mělo mezi podmínky patřit např. splnění požadovaného vzdělání a odborné praxe nebo bezúhonnost. Oprávnění se bude udělovat na dobu 5 let ode dne zápisu zprostředkovatele do veřejného registru. Spotřebitelé tedy budou mít možnost nahlížet do elektronického registru a případně si dohledat, zda daný zprostředkovatel splňuje podmínky pro zprostředkovatelskou činnost. V případě porušení povinností, může zprostředkovateli hrozit vyškrtnutí z registru, a tedy i zastavení výkonu zprostředkovatelské činnosti.

Novela se také týká uzavírání smluv o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kdy v případě, že spotřebitel uzavřel smlouvu na dobu určitou, která včetně případného prodloužení smlouvy přesáhne 36 měsíců, se následně bude považovat za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.[7] Spotřebitel tedy bude mít možnost se po 3 letech z tohoto smluvního vztahu vyvázat. Tímto ustanovením zákonodárce sledoval jako hlavní účel zamezit uzavírání neúměrně dlouhých smluv.

Výše uvedeným výčtem jsme představili ty nejvýznamnější změny a novinky, které se týkají novely energetického zákona.

[1] Zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[2] Jde o směrnici 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a směrnici 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.

[3] Více na: Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona podstatně posilující práva spotřebitelů [online].dtest.cz, 14. září 2021 [cit. 30. prosince 2021]. Dostupné na <www.dtest.cz/clanek-9030/poslanecka-snemovna-schvalila-novelu-energetickeho-zakona-podstatne-posilujici-prava-spotrebitelu>.

[4] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 1. 1. 2022.

[5] Poslanci schválili novely energetického zákona i o podporovaných zdrojích [online]. advokatnidenik.cz, 15. září 2021 [cit. 30. prosince 2021]. Dostupné na <https://advokatnidenik.cz/2021/09/15/novela-energetickeho-zakona-zavadi-registr-zprostredkovatelu-nabidek-energii/>; ŠPAČKOVÁ, Radka. Dlouho očekávaná novela energetického zákona a její cesta Poslaneckou sněmovnou [online]. asociace-sos.cz, 13. října 2021 [cit. 30. prosince 2021]. Dostupné na https://www.asociace-sos.cz/dlouho-ocekavana-novela-energetickeho-zakona-a-jeji-cesta-poslaneckou-snemovnou/.

[6] Viz § 91c zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 1. 1. 2022.

[7] Viz § 11d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném k 1. 1. 2022.