Také jste již někdy šli do obchodu reklamovat zboží, které bylo zcela nefunkční, s přesvědčením, že můžete žádat vrácení peněz a pak jste byli nemile překvapeni, že jste se navzdory svému přání dočkali jen výměny zboží? Pokud jste si zboží kupovali jako spotřebitelé, tedy zásadně takříkajíc „ne na IČO“, pak prodávající nejspíš postupoval správně, tedy v souladu se zákonem.

Důvod pro to, proč mnoho spotřebitelů nemá od svých reklamací správná očekávání, spočívá v tom, že platné občanské právo, konkrétně zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, zná dvojí úpravu možnosti odstoupit od kupní smlouvy, přičemž tato úprava se liší právě podle toho, zda subjektem, který hodlá od kupní smlouvy odstoupit je spotřebitel či nikoli.

Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je zakotvena v ustanovení § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví, že „je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.“ Ve druhém odstavci citovaného ustanovení, je pak zakotveno právo kupujícího sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, popř. bez zbytečného odkladu po oznámení takové vady. Toto ustanovení ovšem platí pouze pro prodej zboží v těch případech, kdy smluvní strany jsou ve stejném postavení, a to ať již jako podnikatelé mezi sebou či fyzická osoba-nepodnikatel vůči další fyzické osobě-nepodnikateli.

Naproti tomu v případě, že zboží kupujete jakožto spotřebitel, tj. ze zákona slabší smluvní strana, od podnikatele, pak se použijí speciální ustanovení § 2165 a následující občanského zákoníku, o právech vadného plnění při prodeji spotřebiteli, kde je stanovena posloupnost nároků, které spotřebitel má v případě vadného plnění. Předně má kupující v roli spotřebitele právo na dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a pokud se vada netýká jen součásti věci. Teprve v případě, že taková výměna za novou věc není možná, má kupující právo odstoupit od smlouvy, ale to opět pouze za podmínky, že to není neúměrné k povaze vady a zejména pak v případě, pokud nejde vadu odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu. Formulace, kterou zde zákonodárce zvolil, může v praxi způsobovat různé aplikační obtíže. Předně je zásadně subjektivním kritériem, co je či není úměrné povaze vady a také, co znamená časový úsek pro odstranění vady „bez zbytečného odkladu.“ Bližší výklad přinese až časem soudní praxe.

Lze tedy uzavřít, že pokud se jako spotřebitel vydáte reklamovat zboží, neočekávejte automaticky, že můžete ihned odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz, protože ačkoli pozice spotřebitele má ve smluvním vztahu řadu výhod, nese s sebou i určitá úskalí, na která je dobré pamatovat.

Autor: Mgr. Michael Škurka