Pan Tomáš před časem zakoupil u nejmenovaného prodejce tablet. Radost mu však přístroj dlouho nedělal, po necelém roce používání přestal z ničeho nic fungovat a pan Tomáš byl nucen ho odnést na reklamaci. Vyjádření prodávajícího k reklamaci ho nepotěšilo, neboť prodejce reklamaci zamítl. V odůvodnění zamítnutí reklamace stálo: záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na vady a poškození, které si kupující způsobil sám. Dle vyjádření prodejce si poškození tedy způsobil pan Tomáš sám svým neopatrným zacházením. Pan Tomáš byl ovšem přesvědčený o tom, že prodávající reklamaci zamítl neoprávněně a nechtěl se tedy spokojit se stanoviskem prodávajícího o zamítnutí reklamace. Jak tedy může pan Tomáš dále postupovat?

Spotřebitelé, kteří se dostanou do stejné situace jako pan Tomáš, mají možnost celou záležitost řešit

  1. K zamítavému stanovisku prodávajícího se vyjádřit, tzn. podat reklamaci znovu a do reklamačního protokolu zanést, proč s vyjádřením nesouhlasí, případně svá tvrzení podložit fotodokumentací či jinak. Pokud se prodávající opět vyjádří zamítavě, má spotřebitel další možnosti, viz níže.
  2. Mimosoudním urovnáním sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím. Například postupem, kdy se spotřebitel s prodávajícím dohodnou na tom, že se nechá vypracovat nezávislý znalecký posudek (např. soudním znalcem), jehož výsledek zřejmě určí, co bylo příčinou reklamované vady a kdo tedy za danou vadu věci odpovídá. V tomto případě se spotřebitel s prodávajícím rovněž většinou dohodnou na tom, že náklady vypracování znaleckého posudku uhradí ten, v jehož neprospěch se výsledek posudku vyjádří.

V případě, že se spotřebiteli a prodávajícímu nepodaří urovnat spor mimosoudní cestou, může spotřebitel zvážit řešení celé záležitosti u soudu. V takovém případě, je ovšem více než vhodné aby spotřebitel vyhledal odbornou právní pomoc (např. u advokáta).